„Wdrożenie wyników audytu wzorniczego w firmie Tent Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Tent Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0014/18-00 pt. „Wdrożenie wyników audytu wzorniczego w firmie Ten Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dofinansowany w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

 

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie wyników audytu wzorniczego zrealizowanego w ramach etapu I działania 1.4 POPW.

Głównym efektem projektu, który chcemy osiągnąć będzie poprawa konkurencyjności naszych produktów. W wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone innowacja procesowa i marketingowa.

Przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowana na jego podstawie strategia wzornicza wskażą nam dalsze możliwości rozwoju. Zakładamy, że wdrożenie zaleceń zawartych w strategii pozwoli na poprawę konkurencyjności firmy, podniesienie jakości i atrakcyjności naszych produktów.

 

Wartość projektu: 1 436 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 804 000,00 PLN.

„Wykorzystanie OZE w TENT GRUPA SP. Z O.O.”

TENT Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0143/17 pt. „ Wykorzystanie OZE w TENT GRUPA SP. Z O.O.”

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 

Wartość projektu: 276 844,76 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 180 061,63 PLN.